LokalAvisa.no > Hemnesværingen mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for kjøpe billett

Klikk her for kjøpe billett

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Nyheter 18/09 2018
Ny reguleringsplan, torg eller parkeringsplass?
Tekst: Frode Fagerheim, foto: Frode Fagerheim , kartskisser fra kommunens saksforberedelser.
Kartskisse fra kommunens saksforberedelser

På Hemnesberget foregår det nå to store reguleringssaker. For det første reguleres torgområdet og for det andre, og delvis overlappende, reguleres strandlinja mellom Præstengkaiet og Hemnes Mekaniske. Det er mange hensyn og ta slik at reguleringene skal bli best mulig for framtida. Først ut er den mangeårige saka om detaljregulering av torgområdet. Det er et folkemøte nå på Onsdag den 19. 9. kl. 19, og vi tenkte at det kunne være greit med en gjennomgang av noen av de forskjellige løsningene som har vært presentert.


Kommunens utgangspunkt for reguleringa er: «Hensikten med planen er å regulere et trafikksikkert og attraktivt sentrum.»
Over ser vi administrasjonens siste forslag som allerede har gått gjennom TMU, Teknisk- og miljøutvalget, med noen endringer.

Når det gjelder trafikksikkerhet synes jeg det trekker kraftig ned at det flere steder skal parkeres tverrstilt slik at biler fra begge sider skal rygge ut i trafikkerte veier, spesielt er det trafikkfarlig at det skal parkeres slik i den uoversiktlige svingen mellom Torggata og Sørlandsveien.

Bortsett fra at Samvirkelagsbakken reguleres til trivselsformål, og det sannsynligvis bygges en permanent utescene og amfi der så kan ikke jeg se at det er noe attraktivt i planskissen som trekker folk til stedet eller øker trivselen for oss som bor her. Siden reguleringa av Samvirkelagsbakken er med på alle planene gir ikke dette noen plusspoeng til denne planløsninga.

Attraktivitetsmessig har planen parkering langs muren ved hotellkaiet og buss-snuplass ved fergekaiet. Begge områdene kan bli attraktive perler, men blir altså blokkert av parkering som lett kan flyttes andre steder. Noe av dette ble da også gjort endringer på i TMUmøte nå i august, der TMU ønsker å kun ha langsgående parkeringsplasser langs Hotellkaimuren, og at de ønsker å fjerne nattparkeringen av bussen fra fergekaiområdet. For mer detaljer se vedtak i TMU-sak 18/18.

Verken utbyggingskostnadene eller driftskostnadene anses som spesielt store for dette alternativet, men bortsett fra Samvirkelagsbakken er det lite som trolig kan utløste særlig store offentlige midler fra stat og fylke, og lite som inspirerer til dugnadsinnsats og sponsing fra private firmaer.


Foto: Frode Fagerheim

Ser man på resultatet av foreliggende forslag så blir det for torget sin del omtrent som før, bare det at det blir litt mer trafikkfarlig at biler fra begge sider skal rygge ut i den etter planen mer svingete gata mellom Torggata og Sørlandsveien. Bortsett fra Samvirkelagsbakken er det ingenting som skaper trivsel, ingenting som trekker folk, og rikelig parkeringsplasser midt på torget der antageligvis mange av dem de aller fleste dagene vil bli stående tomme, noe som ikke akkurat skaper økt handel. Hvis man ser bort fra at festivalene fortsatt kan bruke torget til annet en parkering så blir resultatet av planforslaget omtrent som på bildet de andre ca. 360 dagene i året.


Kartskisse fra kommunens saksforberedelser


Dette er det innspillet som er mest forskjellig fra TMU sitt forslag. Denne skissen har jeg vært med å utforme, og den fulgte med SV sin høringsuttalelse i juni 2017. Denne løsningen er den som gir best plass til ting som trekker folk til stedet og som skaper liv og trivsel på torget. Det er her antatt at det er rikelig med ca. 20 totimers-parkeringsplasser på torget, og ca. 55 totalt på torgplatået, inkludert en ny parkeringsplass utafor Hemnes Mat- og Vinhus med innkjøring fra Katinkabakken. Denne parkeringsplassen vil gjøre at ansatte i bedriftene rundt torget kan parkere der, og at beboere i området og de som skal besøke bedriftene i Sørlandsveien unngår å blokkere viktig torgplass.

Rekreasjonsfeltet på torget gir plass til faste installasjoner som skal skape trivsel og kommunikasjon for oss som bor her og trekke folk til stedet, og er beregnet å ha liv og røre året rundt og må derfor blant annet sikres med kantstein mot veiene. Hva vi skal ha på denne plassen må vi komme tilbake til, men det må være noe som trekker folk til stedet, er trivelig, og som får oss til å stoppe opp og bli kjente med hverandre. Kanskje kan vi for eksempel bygge et kunstverk utformet som en båt eller sjørøverskute, med styrehus og lasterom med gullskatt, -bygd slik at det er mulig å bruke i både sol, regn og vinterstorm.

Denne planen er ved at det ikke er tverrstilte parkeringsplasser langs noen av veien, inkludert svingen mellom Torggata og Sørlandsveien, og må dermed gis topp score for kommunens trafikksikkerhetsmål. I tillegg til attraksjonsområdet på torget er det også skapt fine attraksjonsområder både på Hotellkaimuren og ved ferjekaiet. Ved å flytte parkeringsplasser og snuplass for buss, samt bussparkering, fra de mest attraktive områdene til mindre attraktive område er det oppnådd både mer parkering og mer mulighet for ting som gjør det trivelig for oss som bor her og øke antall besøkende til stedet.

Skissen har i meste laget med parkering nært fergekaiet, slik at rekreasjonsområdet kan bli større der. I området ved Christiankiosken er det heller neppe behov for å lage mer parkering. Skulle noen mot formodning mene a det trenges flere parkeringsplasser nært Prix så er det uten for store konsekvenser fortsatt ha parkering langs veggen til Tannlegegården.

Utybyggingsmessig vil denne løsninga i utgangspunktet ikke ha særlig større kostnader enn de andre løsninger, men når det skal lages kunst og aktiviteter på torget så vil det komme kostnader, men som ikke kommunen nødvendigvis må dekke. Mange av delprosjektene har potensiale for å få støtte fra stat, fylke, private sponsorer, samt at det er større potensiale for dugnad og tilskudd fra foreninger.

Driftsmessig koster denne løsninga i utgangspunktet ikke mer enn de andre løsningene.

Brøyteargumentet: Noen hevder at hele torget må brøytes. Til det er å si at det vanlige er å brøyte veier, parkeringsplasser og fortau med forholdsvis tung redskap. Plener, lekeapparat, kunstinstallasjoner osv. er det ikke vanlig å brøyte slik, heller ikke på torg.

Parkering kontra handel: Det er så vidt vites ikke gjort skikkelig behovsanalyse for parkering, men det er etter det jeg ser er det normalt 10-20 biler på torget, inkludert noen biler tilhørende beboere og ansatte i bedriftene i sentrum. Det må være rikelig med parkering i sentrum, men de må ikke blokkere det som kan trekke folk til stedet. Hvis det var slik at handelen gikk ned med færre parkeringsplasser midt på torget så skulle man tro at omsetninga gikk ned på butikkene når det var festivaler og torget blir brukt til torg. Slik er det ikke, og den faktoren som antagelig er viktigst for butikkene er at vi har noe som trekker folk til stedet, og da må vi prioritere attraktivitet og ikke flere titalls tomme og unødvendige parkeringsplasser midt på torget.


Foto: Frode Fagerheim

Dette midlertidige kommunikasjonsmonumentet laget av tilfeldig skrot laget kunstneren Olav Ringdal på torget i 2003 da Hemnesjazz hadde besøk fra Nordland Fylkes prosjekt "Kunstneriske forstyrrelser." Kanskje var meningen med utforming og tittel at vi nettopp skulle se nærmere på torgets utforming og funksjon.

Hemnesberget har endret seg mye i min levetid. Fra på være et kommune- og handelssenter som trakk folk til stedet hele året er det nå blitt slik at kun storstilt dugnadsinnsats kan fylle tettstedet under festivalene.

Folk pendler i stor grad ut og inn av stedet, butikkene er stort sett borte, tannlegen er borte, kroa er borte, vi har dessuten mange nye flotte hemnesværinger fra hele verden som vi må bli bedre kjent med og trekke bedre inn i lokalsamfunnet vårt. Arbeidsplasser, kafeer og butikker er ikke bare det, de fungerer også som sosiale møteplasser der nyheter spres og diskuteres, og det sier seg selv at når mange arbeider andre steder, handler andre steder, og vi ikke har kroa å treffes på så møtes vi mindre og den samfunnssamtalen som er så viktig i ethvert samfunn er blitt mye mindre. Blant annet går dette ut over engasjement for lokalsamfunnet, noe som det at flere sentrale foreninger sliter med å få folk til å påta seg ledervervet kanskje er en indikator på.


Riktig utbygd kan rekreasjonsfeltet på torget utvikles til et permanent kommunikasjonsmonument. Kanskje vil ei nyinnflytta mor og ei mor som er 3. generasjons hemnesværing for første gang komme i prat med hverandre hvis de treffes mens ungene leker på torget.

Det er sterkt betenkelig at kommunen ikke har brukt mer folk med kompetanse på hvordan man kan bruke en slik regulering til å gjøre stedet triveligere og bedre å bo på samtidig som stedet ble mer attraktivt og trekker flere besøkende året rundt. Det hadde vært interessant å vite hva erfarne og kunnskapsrike tettstedsutviklere, sosiologer og andre med kunnskap om hvordan slike fysiske utforminger gjør samfunn gode eller dårlige ville anbefalt før kommunestyret gjør vedtak.

Kartskisse fra kommunens saksforberedelser


Denne saken startet høsten 2014. I 2015 ble to forslag utsatt i kommunestyresak sak 35/15.

I 2017 gikk det ovenstående forslaget enstemmig gjennom TMU. Det er også i dette framlegget mye tverrstilte parkeringsplasser langs trafikkert vei, og det er bortsett fra Samvirkelagsbakken liten plass til ting som trekker folk til stedet og torget.


Kartskisse fra kommunens saksforberedelser

Det er en facebookgruppe for denne detaljreguleringen, og en periode var utkastet over og under til uformell avstemming der. Plankartene er nå borte fra facebooksiden, men her er stemmersultatene som var beskrevet i en artikkel i Hemnesværingen den 19.1.2017

Skissen over som gir mer plass til faste attraktive installasjoner på torget fikk til da 128 stemmer.

Kartskisse fra kommunens saksforberedelser


Denne skissen med 100% veier og parkering på torget fikk til da 5 stemmer. Denne løsningen er bedre trafikksikkerhetsmessig, men gir liten plass til ting som skal fylle parkeringsplassene og gi penger i kassen til næringslivet.

Reguleringssaker skal sjølsagt ikke vedtas på facebook, men denne avstemminga gir kommunestyremedlemmene en indikasjon på hva "folk" mener.

Kartskisse fra kommunens saksforberedelser


Coop har lagt ved denne skissen til en av sine høringsuttalelser, og i den er også husmorsnippen tatt til parkering.


I november skal kommunen a en workshop for å se på mulighetsrommet i vannfronten på Hemnesberget. NODA, Nordnorsk design- og arkitektursenter, og ASPLAN viak er med på denne workshopen og kanskje er det grunn til å undre seg over at ikke slike fagfolk ikke er trukket inn før torgreguleringa skal vedtas i kommunestyret.

Det er en lang og komplisert saksgang å holde rede på så jeg må beklage hvis det har sneket seg inn utilsiktede feil i framstillinga. Sjekk gjerne sakspapirene til kommunen for å finne mer presise opplysninger.

Ved ff, kl 14:36