LokalAvisa.no > Nettopp:Storfjord mail
 
 
Nyheter 26/11 2008
LYNGENFJORDEN SOM TORSKEOPPDRETTSFRITT OMRÅDE
SKIBOTN Sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR) har foreslått at Lyngenfjorden skal bli torskeoppdrettsfritt område. Saka er oversendt Sametingsrådet som til februarmøtet skal ta stilling til saka.

I forslaget peker Mikalsen på at produksjonen innen torskeoppdrett har økt mye de siste årene, og at det i høst har pågått store debatter om torskeoppdrett i Storfjord.
– Fjorden har vært kjent for å ha en livskraftig og relativt stor torskestamme som har stor betydning for lokal næring og kultur. De fleste fiskerne i Storfjord og Kåfjord har protestert mot utvidelse at torskeoppdrett, sier Mikalsen i forslaget.

Han viser videre til at Fiskeridirektoratet har sett på problemene med torskeoppdrett, og det i tidligere denne måneden uttalte at ”forvaltningen mangler en tilstrekkelig samlet forståelse av risiko knyttet til oppdrett av torsk.”

– NSRs sametingsgruppe mener at vi ikke kan ta sjansen på at torskestammen i fjorden blir genetisk ødelagt ved at oppdrettstorsken gyter i merdene eller rømmer. Vi kan heller ikke ta risken på smitte av sykdommer og parasitter fra oppdrettsfisk til villtorsk. Kysttorskbestanden er i dag truet. Dersom vi ødelegger denne stammen gjennom oppdrettsvirksomhet, vil det være en katastrofe for sjøsamisk kultur, heter det i forslaget.

Mikalsen viser i forslaget til at Fiskeridirektoratet har foreslått som tiltak at det ”utarbeides en komplett oversikt over geografiske områder med spesielt sårbare torskebestander som trenger vern”. Videre at direktoratet også foreslår at det gjennomføres en utredning i forhold til om torskeoppdrettsfrie områder er et tilstrekkelig virkemiddel for å beskytte spesielt sårbare torskebestander. Dette er etter direktoratets oppfatning en prosess som må utføres bredt, og vil ha elementer av det arbeidet som Rieber-Mohn-utvalget i sin tid utførte (NOU 1999: 9 Til laks åt alle kan ingen gjera?)

– NSRs sametingsgruppe mener dette er et godt utgangspunkt. Men i tillegg til sårbare torskebestander, burde et tilleggskriterium være at man skal beskytte torskebestander som er av stor betydning. Dette elementet er også i tråd med Rieber-Mohn-utvalgets forslag. Dette innebærer at ikke bare biologisk sårbarhet, men også betydningen for den sjøsamiske befolkningen tas med i vurderingene. Torskestammen i Lyngenfjorden har svært stor betydning for sjøsamisk næring og kultur. NSRs sametingsgruppe ber Sametinget jobbe for at Lyngenfjorden tas med på lista over fjorder som skal bli torskeoppdrettsfri, sier Mikalsen til slutt i forslaget


Bergodden. Arkivfoto.
Ved TF, kl 00:11